Diensten

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of werkzaamheden die worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Cooperate Green B.V.

Artikel 1 – Definities
a. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere digitale gegevensdragers, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere digitale gegevensdragers, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.
b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
c. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en/of samenwerkingsverbanden daarvan, die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten dan wel de opdracht heeft c.q. hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
e. Opdrachtnemer: de entiteit die de overeenkomst van opdracht sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een aan Cooperate Green B.V. gelieerde vennootschap, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407-2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van opdrachtnemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
f. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdrachtgever voornemens is opdracht te geven c.q. heeft gegeven al dan niet door opdrachtnemer aanvaard, alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, behoudens afwijkingen die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. De opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes, rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de specifieke overeenkomst, waarvoor de afwijkingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever(s) zijn niet van toepassing op enige overeenkomst of rechtsverhouding tussen partijen, de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk verworpen.
3. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
4. De opdrachtgever verklaart de uit de gedrags- en beroepsregels voor opdrachtnemer geldende verplichtingen steeds te zullen respecteren. De tekst van de betreffende gedrags- en beroepsregels is op aanvraag bij de opdrachtnemer verkrijgbaar.
5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de opdrachtnemer en van al degenen die voor deze werkzaam zijn of waren.

Artikel 3 – Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan. Hieronder wordt uitdrukkelijk ook begrepen het op voormelde wijze ter beschikking stellen van alle bescheiden ten behoeve van het door opdrachtnemer opstellen van een offerte.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het 1e en 2e lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig ter beschikking gestelde bescheiden.
6. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra tijd, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer vanwege het niet, het niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
7. Op 1e verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele door opdrachtgever verstrekte bescheiden aan opdrachtgever terugsturen

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht
1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, en bepaalt dienaangaande door welke persoon of personen en met welke middelen uit zijn organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404, 407-2 en 409 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2. De ex. lid 1 te verrichten werkzaamheden worden eerst verricht nadat de opdrachtgever zich overeenkomstig de Wwft heeft gelegitimeerd. Deze identificatie dient op voorhand en op initiatief van de opdrachtgever te geschieden.
3. De opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met in achtneming van de voor de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken beroepsbeoefenaren geldende beroeps- en gedragsregels.
4. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de opdrachtnemer gerechtigd – zonder kennis aan de opdrachtgever – gebruik te maken van (de diensten van) derden. Opdrachtnemer is gerechtigd met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten door te belasten aan de opdrachtgever.
5. Ingeval de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik moet maken van (diensten van) derden, zal de opdrachtnemer zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde(n) en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens laatstgenoemde een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.
6. Indien tijdens een opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de in opdrachtbevestiging overeengekomen dienstverlening, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Artikel 5 – (Beroeps)regelgeving
1. Opdrachtgever verleent telkens tijdig en volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend:a. Op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteitenb. Op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doenc. Op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever c.q. de klant te doen.
3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom
1. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden voornoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te (doen) gebruiken, verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het 2e lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale en/of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang zijn.
3. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
4. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten , adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 8 – Datalekken
1. De opdrachtnemer is gehouden alle mogelijke waarborgen te nemen ter voorkoming van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
2. Indien en voor zover van toepassing op de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever c.q. verband houdende of voortvloeiende uit door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, beoordeelt opdrachtnemer – met inachtneming van artikel 33 lid 1 van de AVG en de Europese Guidelines Meldplicht datalekken – of er sprake is van een datalek, en of de gevolgen van dit datalek aanleiding geven tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Opdrachtnemer is steeds gehouden zo spoedig mogelijk haar bevindingen inzake een datalek en de eventueel door haar genomen maatregelen en alle relevante informatie aan opdrachtgever mee te delen.
4. Opdrachtnemer besluit in overleg met opdrachtgever wie van beiden de melding van het datalek doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en – indien nodig – aan de betrokkenen.5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese Guidelines Meldplicht Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9 – Honorarium
1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
3. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte kosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever. Een voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte kosten, wordt per maand in rekening gebracht. Het staat de opdrachtnemer vrij in een andere frequentie haar honorarium in rekening te brengen. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 – Betaling
1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
2. Indien opdrachtnemer niet binnen de in het 1e lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het 1e lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever voorts gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n), boetes en kosten.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 – Termijnen
1. Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om een vooruitbetaling te voldoen (indien overeengekomen) dan wel de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste tijd ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een dienstverlener in zijn desbetreffende hoedanigheid kan worden verwacht.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van zijn kant dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
3. Behoudens opzet of grove schuld aan diens zijde, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder zijn beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald. Voor het bedrag gelijk aan het eigen risico onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvaardt de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag ter hoogte van tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht (over het laatste kalenderjaar). De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien de schade in totaal (dat wil zeggen ten gevolge van één tekortkoming dan wel ten gevolg van meerdere tekortkomingen) een bedrag van € 10.000 te boven gaat. Opzet van en/of grove schuld bij ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten waarvan opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt, kan niet worden aangemerkt als opzet en/of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer in de hier bedoelde zin.
4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van de kant van opdrachtnemer, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending is geschied door of namens de opdrachtgever, derden of de opdrachtnemer zelf. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging van elektronische communicatie door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit het computersysteem van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie, behoudens tegenbewijs.6. Indien de opdrachtgever schade dreigt te lijden of lijdt, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn, zal zij opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en opdrachtnemer in de gelegenheid stellen maatregelen te nemen waardoor de schade wordt weggenomen of beperkt. Komt de opdrachtgever deze verplichting niet na, dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de kant van de opdrachtnemer.

Artikel 13 – Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op

Artikel 14 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien) die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de ondernemingen, als ook oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer en in dat van zijn leveranciers.
2. In geval van verhindering van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolg van overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
3. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ten tijde van het ontstaan van de overmacht reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever is alsdan gehouden de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen, als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15 – Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever te allen tijde het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient per aangetekend schrijven schriftelijk of per e-mail te geschieden.
3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijnde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer al heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.
4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij de oorzaak van de opzegging is gelegen in omstandigheden die volgens de normen in het maatschappelijk verkeer zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 16 – Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 17 – Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten (daaronder uitdrukkelijk begrepen schadevergoedingen) en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor klachtbehandeling.

Artikel 18 – Termijnen
1. Indien medewerkers van opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht(en), draagt opdrachtgever zorgt voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door afdoende back-up-, veiligheid- en viruscontrole procedures.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij de opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
3. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het hiervoor in lid 2 bepaalde, verbeurt zij direct en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is een boete gelijk aan een bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, zoals dat jaarsalaris als laatste van toepassing was ten aanzien van de betreffende medewerker bij de opdrachtnemer.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.
3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 laat onverlet de mogelijkheid van opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 20 – Reparatieclausule nietigheden
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/ overeenkomst geheel of ten dele nietig en of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enige wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepalingen.

Artikel 21 – Wijzigingen algemene voorwaarden
1. De dienstverlener heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. De dienstverlener zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de opdrachtgeverop de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
5. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn op 1 Augustus 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Op aanvraag zullen afschriften van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer kosteloos worden verstrekt. Aanvragen kunnen worden gedaan via info@cooperategreen.nl.

Tevens zijn onze algemene voorwaarden, alsmede nadere informatie omtrent onze dienstverlening, opgenomen op de website van Cooperate Green B.V.: www.cooperategreen.nl.